Regulamin sklepu

Ostatnia modyfikacja 24.01.2023r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym: https://dental.phrozen3d.pl (dalej jako: „Sklep”), który prowadzony jest przez Hexagon 3D Sp z o.o., adres: ul. Jutrzenki 83C bud.A, 02-230 Warszawa, jak również zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami za pośrednictwem Sklepu i skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

Adres korespondencyjny Sklepu: Hexagon 3D Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83C bud.A, 02-230 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: info@dental.phrozen3d.pl

Kontakt telefoniczny: +48 668 131 572

Niniejszy Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie i nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§1. Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 4. Hasło – ciąg znaków literowych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie;
 5. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu;
 6. Konsument – Klient będący osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta;
 8. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta;
 9. Przedsiębiorca – Klient będący osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą w Sklepie czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin;
 11. Rejestracja – czynność faktyczną zakładania Konta Klienta;
 12. Sklep – ma znaczenie określone we wstępie do Regulaminu;
 13. Sprzedawca – Hexagon 3D Sp. Z o.o. ul. Jutrzenki 83C/A, 02-230 Warszawa; e-mail: info@dental.phrozen3d.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego;
 14. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające w domenie https://dental.phrozen3d.pl;
 15. Towar – produkt/y oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 17. Umowa sprzedaży – umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2. Warunki Techniczne do Korzystanie ze Sklepu

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z aktywnym połączeniem z siecią Internet,
  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,
  • aktywny dostęp do poczty elektronicznej,
  • włączona obsługa apletu JavaScript i plików cookies.
 1. W celu otrzymania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, a w przypadku załączników przesłanych wraz z pocztą, dodatkowo programu obsługującego pliki w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.
 2. Klient jest zobligowany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także powinien powstrzymać się od udostępniania w nim treści o bezprawnym charakterze, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

§3. Rejestracja

 1. Korzystanie ze Sklepu jak również zamawianie Towarów nie wymaga zakładania Konta Klienta.
 2. Założenie Konta Klienta jest wymagane w przypadku chęci korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę (opisane szczegółowo w §13. Usługi dodatkowe).
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient jest obowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. W celu Rejestracji, Klient powinien podać adres e-mail.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę wraz z automatycznie nadanym hasłem. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 7. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klient może wypowiedzieć w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres e-mail Sklepu lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Klient:
  • dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
  • prowadzi działania godzące w bezpieczeństwo systemu informatycznego Sklepu, a
  • gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu.
 1. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w §3 ust. 8 powyżej, następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Klienta.

§4. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz szczegółów płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia niezbędne jest podanie danych koniecznych dla realizacji zamówienia (dostawy Towaru).
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z momentem otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie warunków zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu w pliku pdf.

§5. Płatność za Towar i Koszty Dostawy

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podane są w walucie Polski Złoty i uwzględniają podatek VAT, jak również nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy
 3. W przypadku zamówień z państw obszaru Unii Europejskiej z aktywnym unijnym numerem identyfikacyjnym VAT, stawka podatku VAT wyniesie 0%. Podatek VAT zostanie oszacowany w koszyku automatycznie po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego VAT w specjalnym polu (systemy są połączone z VEIS i automatycznie sprawdzają identyfikator VAT).
 4. W przypadku zamówień z krajów spoza UE istnieje możliwość zwrotu podatku VAT w niektórych szczególnych przypadkach (takich jak strefa Schengen lub instytucje medyczne).
 5. Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie możliwe jest bezpośrednio pod numerem telefonu Sklepu bądź mailowo.
 6. Dla standardowego nabywcy podatek VAT wynosi 23%.
 7. Klient może wybrać formy płatności za zamówione Towary udostępnione na Stronie Internetowej Sklep. Formy płatności dostępne dla danego Klienta mogą być różne w zależności od kraju, z którego składane jest zamówienie.
 8. Udostępnione w Sklepie usługi finansowania zakupu Towarów są oferowane przez podmioty trzecie i nie stanowią usług finansowych świadczonych przez Sprzedawcę.
 9. Koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia podanego w koszyku podczas realizacji transakcji oraz miejsca Dostawy.

§6. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Metody dostawy, które może wybrać Klient, są udostępnione na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych:
  • od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelew, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;
  • od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
  • Orientacyjny termin Dostawy wynosi w przypadku paczek standardowych 3-4 Dni Robocze w całej Europie i 2-3 Dni Robocze w przypadku przesyłki ekspresowej. Szczegółowe informacje o planowanym terminie Dostawy będę udostępnione w trakcie składania zamówienia.
 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia, a paczki zawierające zamówiony Towar posiadają ubezpieczenie.
 2. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu i zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu wiadomość e-mail wraz ze zdjęciami dokumentującymi uszkodzenia oraz opisem problemu.
 3. Uszkodzony sprzęt musi zostać odesłany, jeśli szkody uniemożliwiają jego użycie.
 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować na adres mailowy Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać opis problemu i ewentualnego uszkodzenia wraz z przesłaniem zdjęć dokumentujących problem.
 2. Sprzedawca w ciągu 30 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§8. Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z właściwych przepisów Polskiego Kodeksu Cywilnego regulującego zasady rękojmi.

§9. Gwarancja

 1. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją informacja o istnieniu i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za sprzedany przedmiot.
 3. W zależności od produktu lub rodzaju wady, realizacja uprawnień z tytułu rękojmi polega na przesłaniu części zamiennych bezpośrednio do Kupującego w celu wymiany części zgodnie z instrukcją, która zostanie dostarczona Kupującemu. Koszty wysyłki zwrotu uszkodzonych/zepsutych części ponosi klient. Koszty wysyłki części zamiennych objętych gwarancją do Kupującego na terenie Europy pokrywa Gwarant.
 4. Jeżeli uszkodzenie jest duże i nie może być usunięte przez Kupującego we własnym zakresie, w szczególności gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny (nie z winy użytkownika) i/lub nie można wymienić części, cały produkt musi zostać odesłany do naprawy lub wymiany przez Gwarant. Koszty wysyłki naprawionych lub wymienionych produktów do klientów na terenie Europy pokrywa Gwarant. Koszty wysyłki zwrotu wadliwej części/produktu do Gwaranta pokrywa Klient.
 5. Jeśli klient znajduje się poza Europą lub mieszka na odludziu w obrębie UE (odległe obszary są określane przez firmę przewozową), wszystkie koszty wysyłki ponosi klient.
 6. Jeśli kontrola zwróconych produktów wykaże, że uszkodzenie jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub błędem użytkownika, koszty wysyłki, części i robocizny ponosi klient. Podobnie, jeżeli oględziny zwracanego produktu nie wykażą uszkodzeń zwracanego produktu, kosztami oględzin obciążany jest klient.
 7. Gwarancja na produkt nie obejmuje awarii powstałych w trakcie lub po zmianie funkcjonalności i wyglądu, takiej jak renowacja, aktualizacja lub inne modyfikacje produktu przez Klienta, bez pisemnej zgody Gwaranta.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez to, co ogólnie uważa się za normalne zużycie. Produkty niestandardowe lub wykonane na zamówienie, otwarte materiały eksploatacyjne, towary szybko psujące się, komponenty elektroniczne oraz produkty z wyprzedaży / wyprzedaży są wyłączone z gwarancji.
 9. Po wysyłce produkty objęte gwarancją muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu, aby zapewnić takie same warunki wysyłki. W przypadku braku oryginalnego opakowania Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania pod rygorem wyłączenia gwarancji. Gwarancja nie obejmuje sytuacji wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania produktu, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku możliwości użytkowania produktu.

§10. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić z wykorzystaniem wzoru formularz odstąpienie od umowy, stanowiącego załącznik nr. 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Paczka musi być wysłana w ten sam sposób i zapakowana w fabryczne pudełko kartonowe lub być z wykorzystaniem palety, jeżeli takowa była użyta w momencie dostawy.
 7. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, zapłacona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatniczego, który został wykorzystany na zapłatę towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń przez Konsumentów

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Możliwe do wykorzystania przez Konsumenta pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń:
  • wystąpienie przez Konsumenta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  • skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§12. Własność Intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

§13. Ochrona Danych Osobowych i Pliki Cookies

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 2. Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta, pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę Sklepu indywidualnie dla każdego Klienta. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty.

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

§14. Usługi Dodatkowe

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
  • Prowadzenie Konta Klienta;
  • Recenzje;
  • Wsparcie.
 1. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób przewidziany dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługi Formularz kontaktowy oraz Wsparcie polegają na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 6. Usługa Recenzje polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych wypowiedzi Klienta oraz ocen dotyczących w szczególności Towarów.
 7. Rezygnacja z usługi Recenzje możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§15. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadzie winy umyślnej. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści zostaje wyłączona.
 2. Wszelkie spory powstałe z tytułu niniejszej Umowy Strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie. W sytuacji, gdy porozumienie nie zostanie zawarte, sądem właściwym będzie sąd właściwości ogólnej Sprzedawcy
 3. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobu dostawy lub świadczenia usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem, zmiany danych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów. Sprzedawca oświadcza przy tym, że zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są Regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu po stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca poinformuje Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klienci mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2020 roku.

Informacje ogólne

 1. Podmiot odpowiedzialny: Hexagon 3D Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83C bud. A, 02-230 Warszawa, Polska, NIP 5223216455
 2. Możliwe metody płatności: Bezpośredni przelew bankowy, VISA, Mastercard, PayPal
 3. Płatności obsługuje Stripe, Inc.; Zerejestrowany: Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA; Kontakt: Stripe Privacy Team, privacy@stripe.com

Dodatkowe informacje

Opłaty za dostawę zamówień ze Sklepu Internetowego?

Koszty dostawy są zawsze szacowane w Twoim koszyku. Zależy od wymiarów i wagi zamawianego sprzętu i w większości przypadków jest liczony automatycznie.
Zależy to również od wybranego rodzaju przesyłki. Na przykład Standardowy lub Ekspresowy.

Jak długo potrwa dostawa?

Standardowo w przypadku paczek Standard zajmuje to 1-2 dni robocze.

Co dokładnie dzieje się po złożeniu zamówienia?

Otrzymasz potwierdzenie zamówienia. Towar zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę czas dostawy każdego produktu pokazanego na stronie produktu.

Gdzie mogę zobaczyć mój dowód sprzedaży?

Wraz z zamówieniem otrzymasz pełny paragon lub fakturę VAT. W niektórych innych przypadkach możesz poprosić o elektroniczny paragon lub fakturę.

Czy otrzymam ten sam produkt, który widzę na zdjęciu?

Zależy od produktu. Sprzęt taki jak drukarki i materiały są takie same jak na zdjęciach. Akcesoria i środki bezpieczeństwa mogą się różnić, jak pokazano na zdjęciach, ale mają taką samą funkcjonalność, jak opisano w opisie.

Jakie są metody płatności?

Do płatności możesz użyć płatności PayPal, Visa lub Mastercard lub standardowego przelewu pieniężnego. Dostępne opcje będą widoczne w Twoim koszyku.

Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy przy użyciu oryginalnej metody płatności?

Prosimy o poinformowanie nas e-mailem o wszelkich przypadkowych lub błędnych płatnościach. Zwrot pieniędzy PayPal jest zazwyczaj tego samego dnia. Standardowy przelew lub płatność kartą Visa/Mastercard to kilka dni roboczych w zależności od banku.

Czy miejsce odbioru przesyłki może być inne niż adres zakupu?

Tak. Proszę wpisać adres dostawy w swojej karcie zakupów.

Czy uzupełnisz zapasy produktów oznaczonych jako „brak w magazynie”?

W przypadku pozycji oznaczonych jako „brak w magazynie” lub „zapytaj o cenę” prosimy o przesłanie wyceny przez e-mali, aby jak najszybciej uzyskać informację zwrotną o dostępności wybranego produktu.